Site icon AVAMB-LOGICIEL

Политика на поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Materiaux belchev УВАЖАВА ИНДИВИДУАЛНОСТТА И ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ НА ВСЕКИ СВОЙ ПОТРЕБИТЕЛ.

Зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това Materiaux Belchev се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото Materiaux Belchev, в качеството си на администратор на лични данни представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Materiaux Belchev с настоящото потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с регистрацията на сайта на дружеството https://avamb-logiciel.com/ се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз.
Предоставяйки личните си данни Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо. За посочената/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЯНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

С изключение ако това е необходимо за обработка на личните данни в рамките на посочената/-ите тук цел/-и, или в случай, че такова задължение е възникнало по силата на приложимото законодателство.
Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Materiaux Belchev събира лична информация за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин.
Materiaux Belchev събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, лични интереси. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Materiaux Belchev използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил на Materiaux Belchev, да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули, услуги и събития, да се предоставят опции за разплащане, да се предостави клиентско обслужване и като цяло, за да може Materiaux Belchev и допуснатите от него Продавачи (вижте Общите условия) да изпълнят поетите пред по договора задължения и ангажименти и да предоставят стоката и услугата, която потребителят очаква.

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛ

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с Materiaux Belchev на контактите, публикувани на https://avamb-logiciel.com/. Materiaux Belchev би могло да използва предоставената информация, за да създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши базиран на нея статистически анализ. Също така, необходима част от информацията бива използвана за прилагане на Общите условия за ползване на електронния магазин и договорите за покупко-продажба от разстояние и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“ (COOKIES) И ДРУГИ СХОДНИ ТЕХНОЛОГИИ

Materiaux Belchev използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от https://avamb-logiciel.com/. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на Materiaux Belchev изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин. Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик.

ПРИМЕР

Например: когато потребител се връща на https://avamb-logiciel.com/, бисквитките го идентифицират и подканват Materiaux Belchev да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител. Бисквитките също така позволяват на Materiaux Belchev да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така Materiaux Belchev използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.
Съгласявайки се да използва https://avamb-logiciel.com/, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на „бисквитки“.

Ако предпочита да не получава „бисквитки“, докато разглежда https://avamb-logiciel.com/ или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Materiaux Belchev гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно Materiaux Belchev използва SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации. В строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на https://avamb-logiciel.com/.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ТРЕТИ СТРАНИ

Materiaux Belchev предоставя личните данни, с които разполага на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние. В това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка. Впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на Materiaux Belchev лични данни не се предоставят. Освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи. Или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и Materiaux Belchev, да разкрие информация, която е изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество. Materiaux Belchev не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, или политически, религиозни, или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Както e отбелязано по-горе, Materiaux Belchev съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.

ВРЪЗКИ КЪМ ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

В своя електронен магазин Materiaux Belchev може да публикува материали на трети страни („Представяния“). Това се прави с разрешение на притежателите им, когато такова се изисква. Материалите съдържат връзки към и могат да се използват за директно посещение на други електронни страници („Свързани електронни страници“). Ако потребител реши да посети някоя от тези страници на трети страни, като „кликне върху“ връзката или се придвижи към страница на трета страна, потребителят ще бъде пренасочен към страницата на съответната трета страна.

Фактът, че Materiaux Belchev предоставя връзка към дадена електронна страница, публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или предлага възможност на потребителите да взаимодействат с или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция. Това не е знак за принадлежност на Materiaux Belchev към въпросната трета страна. Не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.

ДОСТЪП И КОРЕКЦИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни. Използва за това личния си профил, регистриран сайта https://avamb-logiciel.com/. Materiaux Belchev ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин, или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Materiaux belchev МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯ ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. МОЖЕ ДА ПУБЛИКУВА НОВА ВЕРСИЯ НА СЪЩАТА ИЛИ НА ЗАМЕСТВАЩА СТРАНИЦА. НОВАТА ВЕРСИЯ СЛЕДВА ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ ДАТАТА, НА КОЯТО Е ПУБЛИКУВАНА. НОВАТА ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСОЧЕНА В ДЪНОТО НА СТРАНИЦАТА.

25,01,2021г.

Exit mobile version